معرفی دوره ها login-icon

خردسالان: این دوره ها ویژه کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال می باشد

مقدماتی کودکان: این دوره ها ویژه کودکان مقطع اول و دوم دبستان می باشد و شامل 6 سطح می باشد.

بخش کودکان: این دوره ها ویژه زبان آموزان از مقطع سوم ابتدایی می باشد و شامل 7 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک کودکان می شوند.

بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند

بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد.

بخش تکمیلی: این بخش شامل 6 ترم می باشد که زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک دیپلم زبان می شوند.

رده سنی دوره کتاب
خردسالان: این دوره ها ویژه کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال می باشد. TINY1A Tiny Talk1A
خردسالان: این دوره ها ویژه کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال می باشد. TINY1B Tiny talk1B
خردسالان: این دوره ها ویژه کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال می باشد. TINY2A Tiny Talk2A
خردسالان: این دوره ها ویژه کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال می باشد. TINY2B Tiny Talk2B
خردسالان: این دوره ها ویژه کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال می باشد. TINY3A Tiny talk3A
خردسالان: این دوره ها ویژه کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال می باشد. TINY3B Tiny Talk3B
مقدماتی کودکان: این دوره ها ویژه کودکان مقطع اول و دوم دبستان می باشد و شامل 6 سطح می باشد. HI1 Hi1
مقدماتی کودکان: این دوره ها ویژه کودکان مقطع اول و دوم دبستان می باشد و شامل 6 سطح می باشد. HI2 HI2
مقدماتی کودکان: این دوره ها ویژه کودکان مقطع اول و دوم دبستان می باشد و شامل 6 سطح می باشد. HI3 HI3
مقدماتی کودکان: این دوره ها ویژه کودکان مقطع اول و دوم دبستان می باشد و شامل 6 سطح می باشد. HI4 HI4
مقدماتی کودکان: این دوره ها ویژه کودکان مقطع اول و دوم دبستان می باشد و شامل 6 سطح می باشد. HI5 HI5
مقدماتی کودکان: این دوره ها ویژه کودکان مقطع اول و دوم دبستان می باشد و شامل 6 سطح می باشد. HI6 HI6
بخش کودکان: این دوره ها ویژه زبان آموزان از مقطع سوم ابتدایی می باشد و شامل 7 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک کودکان می شوند PR1 First Friends1
بخش کودکان: این دوره ها ویژه زبان آموزان از مقطع سوم ابتدایی می باشد و شامل 7 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک کودکان می شوند. PR2 First friend2
بخش کودکان: این دوره ها ویژه زبان آموزان از مقطع سوم ابتدایی می باشد و شامل 7 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک کودکان می شوند. PR3 First friends3
بخش کودکان: این دوره ها ویژه زبان آموزان از مقطع سوم ابتدایی می باشد و شامل 7 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک کودکان می شوند. PR4 Family&friends1
بخش کودکان: این دوره ها ویژه زبان آموزان از مقطع سوم ابتدایی می باشد و شامل 7 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک کودکان می شوند. PR5 Family&friends1
بخش کودکان: این دوره ها ویژه زبان آموزان از مقطع سوم ابتدایی می باشد و شامل 7 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک کودکان می شوند. PR6 Family&friends2
بخش کودکان: این دوره ها ویژه زبان آموزان از مقطع سوم ابتدایی می باشد و شامل 7 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک کودکان می شوند. PR7 Family&friends2
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. START Let's go Begin
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. PE1 Let's go1
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. PE2 Let's go2
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. PE3 Let's go3
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. PE4 Let's go4
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. PE5 Connect1
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. PE6 Connect1
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. PE7 Connect2
بخش نوجوانان : این دوره ها ویژه زبان آموزان از سطح ششم دبستان به بعد می باشد که شامل 9 ترم می باشد. زبان آموزان بعد از پایان این دوره ها موفق به دریافت مدرک نوجوانان می شوند. PE8 Connect2
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد PRESEC1 TOP NOTCH FUNDAMENTALS A
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد. PRESEC2 TOP NOTCH FUNDAMENTALS B
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد. SEC1 TOP NOTCH 1A
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد SEC2 TOP NOTCH 1B
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد SEC3 TOP NOTCH 2A
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد SEC4 TOP NOTCH 2A&2 B
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد. SEC5 TOP NOTCH 2B
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد. SEC6 TOP NOTCH3A
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد SEC7 TOP NOTCH3A&3B
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد SEC8 TOP NOTCH 3B
بخش بزرگسالان: این دوره ها ویژه زبان آموزان دبیرستانی و بزرگسالان می باشد که شامل 10 ترم می باشد CHAT CHAT
بخش تکمیلی: این بخش شامل 6 ترم می باشد که زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک دیپلم زبان می شوند R&R1 SUMMIT1A
بخش تکمیلی: این بخش شامل 6 ترم می باشد که زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک دیپلم زبان می شوند R&R2 SUMMIT1A&1B
بخش تکمیلی: این بخش شامل 6 ترم می باشد که زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک دیپلم زبان می شوند R&R3 SUMMIT1B
بخش تکمیلی: این بخش شامل 6 ترم می باشد که زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک دیپلم زبان می شوند R&R4 SUMMIT2A
بخش تکمیلی: این بخش شامل 6 ترم می باشد که زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک دیپلم زبان می شوند. R&R5 SUMMIT2A&2B
بخش تکمیلی: این بخش شامل 6 ترم می باشد که زبان آموزان بعد از اتمام این دوره ها موفق به دریافت مدرک دیپلم زبان می شوند. R&R6 SUMMIT2B

طراحی و کدنویسی: گروه انفورماتیک افرا